Výpony na stroji v stoji

od autora: | 11. októbra 2016

Výpony na stroji v stoji

vypony-na-stroji-v-stoji-cviky-na-nohy

CIEĽ: Lýtka

Výpony na stroji v stoji

  1. Prednú časť chodidiel umiestnite na plošinu, ramená pod podložky stroja a spustite päty čo najnižšie
  2. Zdvihnutím päty čo najvyššie posuňte závažiš hore, nohy majte stále napnuté
  3. Pomaly spúštajte päty späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: dvojhlavý sval lýtkový.

Sekundárne: šikmý sval lýtkový.

Anatomický pohľad

Pozícia chodidiel: Keď prsty smerujú dopredu ( chodidlá sú rovnobežné ), zaťažujete celý dvojhlavý sval lýtkový. Keď prsty smerujú von ( špičky chodidiel od seba, päty ku sebe ), je zaťažená vnútorná hlava, zatiaľ čo s prstami dovnútra ( špičky chodidiel ku sebe, päty od seba ) pracuje hlavne vonkajšia hlava.  

Pozícia tela: Kolená majte stále v rovnakej pozícii a chrbát rovný. Keď sú kolená napnuté, naťahuje sa dvojhlavý sval lýtkový. Tento sval je tak lepšie izolovaný a navyše sa minimalizuje činnosť šikmého svalu lýtkového. S pokrčenými kolenami zapojujete do pohybu aj šikmý sval lýtkový.  

 Rozsah pohybu: Aby ste zväčšili rozsah pohybu, snažte sa o čo najväčšie pretiahnutie s pätami v dolnej pozícii a o čo najväčšie stlačenie s pätami hore.

Varianty

Výpon na Smithovom stroji ( multipress ): Cvik môžete precvičovať na Smithovom stroji s dreveným blokom pod chodidlá.  

Výpon s jednou nohou: Cvik precvičujte striedavo s jednou a druhou nohou s jednoručkou v rovnakej ruke.